ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Δωρεάν καταχώριση (Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση αίτησης)

Δωρεάν καταχώριση (Βήμα 3ο: Ολοκλήρωση αίτησης)

Ευχαριστούμε! Η διαδικασία υποβολής της αίτησης δωρεάν καταχώρισης έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Η αιτησή σας
θα ελεγθεί απ' τους ανθρώπους του Χρυσού Οδηγού και θα σας σταλεί e-mail, με το οποιο θα πληροφορηθείτε για την έκβαση αυτής.

Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.