ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ

Δωρεάν καταχώριση

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία και καταχωρείστε την επιχείρησή σας δωρεάν στο μεγαλύτερο κατάλογο επαγγελματιών και επιχειρήσεων του ελληνικού Διαδικτύου.

Σημείωση: Τα πεδία που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Στοιχεία Καταχώρισης

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία όπως θέλετε να εμφανίζονται στη δωρεάν καταχώρισή σας στο www.xo.gr:

 
 
 
 
 
 
 
Κατηγορία  

Προβάλλεστε σε κάποιον έντυπο κατάλογο της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ;


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τα παρακάτω στοιχεία είναι απαραίτητα για την πιθανή επικοινωνία της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ με τον υπεύθυνο για θέματα προβολής της επιχείρησής σας:

 
 
 
 
 
  • Απαραίτητες Διευκρινίσεις:
  • 1. Η αποδοχή της αίτησης αλλαγής στοιχείων καταχώρισης βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.
  • 2. Η Εταιρεία δεν καθίσταται υπεύθυνη για λάθη ή παραλείψεις που διαπιστώνονται κατά τη συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης από τους ενδιαφερόμενους.
  • 3. Η αλλαγή των στοιχείων καταχώρισης ισχύει για τη συγκεκριμένη κατηγορία που υπήρχε η καταχώριση.
  • 4. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούμε να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας για να εξακριβώσουμε τα στοιχεία σας.
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.