ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙΤΕ
Ακολουθήστε μας στο twitter  Βρείτε μας στο twitter
 • Αα
 • Ββ
 • Γγ
 • Δδ
 • Εε
 • Ζζ
 • Ηη
 • Θθ
 • Ιι
 • Κκ
 • Λλ
 • Μμ
 • Νν
 • Ξξ
 • Οο
 • Ππ
 • Ρρ
 • Σσ
 • Ττ
 • Υυ
 • Φφ
 • Χχ
 • Ψψ
 • Ωω
 • Aa
 • Bb
 • Cc
 • Dd
 • Ee
 • Ff
 • Gg
 • Hh
 • Ii
 • Jj
 • Kk
 • Ll
 • Mm
 • Nn
 • Oo
 • Pp
 • Qq
 • Rr
 • Ss
 • Tt
 • Uu
 • Vv
 • Ww
 • Xx
 • Yy
 • Zz

Θέατρο Αθηνά

Πατησίων & Δεριγνύ 10, Αθήνα Αττική

 

 

Θέατρο Λαμπέτη

Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106, Αθήνα Αττική , 11472

Τηλ. 210 6463685 

 

Θέατρο Πέτρας

Ρωμυλίας 1, Δυτικά Προάστια Αττική

Τηλ. 210 5065434, 210 5012402 

 

Θέατρο Αλέξης Μινωτής

Ιερά Οδός και Δαρδανελίων, Δυτικά Προάστια Αττική

Τηλ. 210 5311168 

 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - Ψηφιακή Σύγκλιση - ΕΣΠΑ 2007-2013 - Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επένδυση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης Digi-Content.